1. Integritetspolicy
Denna policy är en generell policy för Instalcokoncernen.
Instalco värnar om din personliga integritet och skyddar dina personuppgifter.  Vi behandlar endast personuppgifter när vi har kan göra det och samtidigt uppfylla lagar och regler samt tillgodose intressenters behov.

1.1. Samtycke
När du använder funktioner på vår hemsida där du skickar in uppgifter eller frågeställningar till oss via hemsida så sker ett samtycke till att vi behandlar dina personuppgifter.

1.2. Personuppgiftsansvarig
Instalco AB och dess dotterbolag är vart och ett personuppgiftsansvarig för den behandling av personuppgifter som sker inom varje bolagsregi.

1.3. Personuppgiftbehandling
Vi använder personuppgifter i minimal omfattning men i den omfattning som krävs bland annat för:
* för fullföljande av våra åtaganden i uppdrag och tjänster
* för lediga tjänster eller är allmänt intresserad av respons från oss
* vid kontakt med oss i övrigt, till exempel genom besök på våra kontor.
* när du deltar i olika typer av undersökningar som vi utför
* när du är kund eller leverantör till oss

1.4. Registrerade uppgifter
Vi registrerar kontaktuppgifter som namn, adress, telefonnummer och e-postadress. I vissa tjänster samlar vi även in dina önskemål, om du väljer att lämna sådana, som t.ex. klädstorlekar eller önskemål om speciell kost. Tidpunkter för kontakt samt notering om kontaktens natur behandlas där så krävs.
Om du representerar en organisation registrerar vi även information som befattning och andra uppgifter relaterade till denna roll.

1.5. Ändamålet med behandlingar av personuppgifter
De personuppgifter som du lämnar till oss lagras i våra system och används för de ändamål de är avsedda för, samt för att hålla dig informerad kring våra eller väl utvalda samarbetspartners erbjudanden. Om du angivit intressen kommer dessa att användas för att välja ut de erbjudanden som är relevanta för dig.
När du söker lediga tjänster, skickar in intresseanmälningar avseende anställning hos oss, deltar i undersökningar eller vill bli kontaktad av oss använder vi dina personuppgifter endast för det ändamål för vilka du lämnat dem.

1.6. Utlämnande av personuppgifter
Vi lämnar ut kontaktuppgifter mellan våra bolag eller andra samarbetspartners som hjälper oss leverera de åtaganden vi har gentemot dig som kund till oss.

1.7. Lagring av uppgifter
Vi behåller dina personuppgifter endast så länge det krävs för att vi skall kunna fullgöra vårt åtagande eller det som krävs av lagar och förordningar.

1.8. Säkerhet och skydd av personuppgifter
Moder och dotterbolag har vidtagit nödvändiga säkerhetsåtgärder för att skydda personuppgifterna mot otillbörlig åtkomst, förändring och förstörelse. 

1.9. Rättelser och registerutdrag
Du har rätt att få veta vilka personuppgifter vi har lagrade om dig. Om du upptäcker felaktiga personuppgifter om dig kan du begära att de rättas eller tas bort. Kontakta i första hand din vanliga kontaktperson hos respektive bolag.
En gång per år kan du kostnadsfritt begära registerutdrag på de personuppgifter vi har om dig, det sker genom skriftlig begäran, den behöver innehålla ditt personnummer och adress samt att den skall vara undertecknad av dig. Vi skickar utdrag till din folkbokföringsadress.

Instalco AB