Integritetspolicy

KVALITETSPOLICY

Selekgruppen består av företag med bred kompetens inom teknikområdena kraft, industriautomation, informationssystem och informationsteknologi.

Selekgruppens verksamhet är baserad på vår företagskultur och vår uppförandekod.
I allt vi företar oss strävar vi efter att leverera rätt kvalitet till våra kunder genom att alltid efterleva följande kriterier:

 • Vi Selek vår företagsledning och övrig personal verkar för att rätt produktkvalitet levereras till våra kunder.
 • Vi ser gemensamt till att företagets processer och dess aktiviteter följer de instruktioner och styrande dokument som upprättats i kvalitetssystemet.
 • Vi ser gemensamt till att vi uppfyller alla kundens krav behov och förväntningar.
 • Vår strävan skall alltid vara att ständigt förbättra vår verksamhet och handlande och att vara lyhörda för kundens önskemål.

MILJÖPOLICY

På miljöområdet har vi beslutat att följande gäller:

 • Vi följer nationella bestämmelser överallt där vi är verksamma. Där så är möjligt överträffar vi vad lagar och bestämmelser kräver.
 • Vi bedriver ett systematiskt, utvecklande arbete vad gäller miljö, arbetsmiljö och kvalitet.
 • Vi tillvaratar våra medarbetares kunskaper och engagemang inom miljöområdet.
 • I allt vi företar oss verkar vi för en optimal användning av energi och resurser.
 • Vi tar hänsyn till miljön så långt det är teknisk möjligt inom ekonomiskt rimliga gränser.
 • Vi beaktar miljöpåverkan i allt vi företar oss. Miljöomtanke är en självklarhet i alla delar och på alla nivåer av vår verksamhet.
 • Vi erbjuder våra kunder, teknik och tjänster så att förutsättningar skapas för dem att optimera sin miljöpåverkan.
 • Vi överför vår egen miljömedvetenhet till våra samarbetspartners genom att ställa samma krav på dem som vi gör på oss själva.

INTEGRITETSPOLICY

Selek AB värnar om din personliga integritet. Vi strävar därför alltid efter att skydda dina personuppgifter på bästa sätt, följa vid var tid gällande lagar och regler för personuppgiftsskydd. Genom denna integritetspolicy vill vi informera dig om hur dina personuppgifter behandlas av Selek AB. Denna policy hjälper dig som kund/kontakt att bland annat förstå vilken slags information Selek AB samlar in och hur den används.
Vi behandlar personuppgifter enligt GDPR (General Data Protection Regulation (Europeiska Dataskyddsförordningen). Det handlar om att:

 • stärka individens rätt till sin persondata och värna om integritet.
 • inte samla in fler personuppgifter än nödvändigt och enbart för ett visst, i förväg bestämt ändamål
 • inte spara uppgifterna längre än nödvändigt
 • ha stöd i lagen för att samla in uppgifterna
Vad är personuppgifter

En personuppgift är all slags information som direkt eller indirekt kan kopplas till en nu levande person.

Exempel på vanliga personuppgifter:
Namn, Personnummer, IP-adress, Foto, Adresser, E-post, Telefonnummer, Röstinspelningar & Film.

Exempel på känsliga personuppgifter:
Sexuell läggning, Etniskt ursprung, Politisk åsikt, Hälsa, Religionsåskådning & Fackföreningstillhörighet.

Följande punkter tas upp i denna policy

1. Ansvar för behandling av personuppgifter.
2. Vilka personuppgifter vi behandlar
3. Varför vi använder personuppgifter
4. Vilka vi delar personuppgifterna med
5. Hur länge sparar vi personuppgifter
6. Dina rättigheter
7. Hantering av personuppgiftsincident?

1. Ansvar för behandling av personuppgifter

Selek AB, 556504-6876, är personuppgiftsansvarig.

2. Vilka personuppgifter vi behandlar

Kontaktuppgifter till personal, kunder och leverantörer.
Företagsuppgifter till kunder och leverantörer.

3. Varför vi använder personuppgifter

För att kunna fullgöra åtaganden gentemot personal, kunder och leverantörer. De personuppgifter som samlas in behövs för att hantera order mm från kunder, göra inköp från leverantörer samt löneberedning för personalen.

4. Vilka vi delar personuppgifter med

Vid behov använder vi oss av personuppgiftsbiträde. Personuppgiftsbiträdesavtal har då upprättats.
Vi kan även komma att dela dina personuppgifter med följande parter:
Juridiska myndigheter eller tillsynsorgan. Parter som är involverade i rättsliga åtgärder, såsom advokater, fordringsägare, försvarsadvokater etc. för att försvara eller utöva våra juridiska rättigheter.
Andra tredje parter i händelse av överlåtelse av hela eller delar av vår verksamhet

5. Hur länge vi sparar personuppgifter

Selek sparar personuppgifter om dig som kund så länge det finns åtagande eller är nödvändigt för att uppnå de ändamål som beskrivs i denna policy. Vid avtalets upphörande kommer Selek radera alternativt anonymisera dina uppgifter inom en rimlig tid efter uppsägning, om inte annan svensk eller europeisk lag, domstol eller myndighet säger något annat. Dina uppgifter kan sparas baserat på intresseavvägning om det finns säkerhets- eller ekonomiska skäl. Hur länge dina personuppgifter som användare lagras hos oss varierar beroende på syftet till att de samlats in.

6. Dina rättigheter

Du har rätt att begära:
– begära ett registerutdrag över vilken information som finns registrerad om dig.
– få dina personuppgifter korrigerade om de är felaktiga, ofullständiga eller missvisande och rätt att begränsa behandlingen av personuppgifter tills de blir ändrade.
– bli glömd, men radering av personuppgifter kan inte ske om det krävs för att fullgöra avtalet eller om annan svensk eller europeisk lag, domstols- eller myndighetsbeslut säger annat, samt om det baseras på intresseavvägning. Skulle du tycka att det inte finns berättigade skäl eller att intresseavvägningen är felaktig har du rätt att invända mot behandlingen.
– dra in ett samtycke.
– lämna klagomål om behandlingen till Datainspektionen.
– motsätta dig automatiskt beslutsfattande.
– profilering och invända direktmarknadsföring.

7. Hanterar av personuppgiftsincident

I Dataskyddsförordningen definieras personuppgiftsincident utifrån två perspektiv.
En säkerhetsincident som leder till:
– oavsiktlig eller olaglig förstöring, förlust eller ändring
– obehörigt röjande av eller obehörig åtkomst till de personuppgifter som överförts, lagrats eller på annat sätt behandlats

Då en personuppgiftsincident ägt rum ska den personuppgiftsansvarige:
– vidta åtgärder för att förebygga och motverka oönskade händelseförlopp så att personuppgiftsincidenten inte eskalerar, blir varaktig eller förvärras på annat sätt.
– utan onödigt dröjsmål och, om så är möjligt, inte senare än 72 timmar efter att ha fått vetskap om den, anmäla personuppgiftsincidenten till den tillsynsmyndighet som är behörig i enlighet med artikel 55, såvida det inte är osannolikt att personuppgiftsincidenten medför en risk för fysiska personers rättigheter och friheter. Om anmälan till tillsynsmyndigheten inte görs inom 72 timmar ska den åtföljas av en motivering till förseningen.
– Informera registrerade som berörts av personuppgiftsincidenten.

Om du vill veta mer
Har du frågor om denna policy och behandlingen av dina personuppgifter, vill radera eller ändra felaktiga uppgifter kan du kontakta oss genom följande kontaktuppgifter:
Selek AB (personuppgiftsansvarig)
Långsvedsvägen 8
774 62 Avesta
0226-251500
info@selek.nu