POLICIES

 
 

MILJÖPOLICY

Selekgruppen består av företag med bred kompetens inom teknikområdena kraft, industriautomation, informationssystem och informationsteknologi.

Selekgruppens verksamhet är baserad på vår företagskultur och vår uppförandekod.
I allt vi företar oss strävar vi efter att leverera rätt kvalitet till våra kunder genom att alltid efterleva följande kriterier:

 • Vi Selek vår företagsledning och övrig personal verkar för att rätt produktkvalitet levereras till våra kunder.
 • Vi ser gemensamt till att företagets processer och dess aktiviteter följer de instruktioner och styrande dokument som upprättats i kvalitetssystemet.
 • Vi ser gemensamt till att vi uppfyller alla kundens krav behov och förväntningar.
 • Vår strävan skall alltid vara att ständigt förbättra vår verksamhet och handlande och att vara lyhörda för kundens önskemål.

KVALITETSPOLICY

På miljöområdet har vi beslutat att följande gäller:

 • Vi följer nationella bestämmelser överallt där vi är verksamma. Där så är möjligt överträffar vi vad lagar och bestämmelser kräver.
 • Vi bedriver ett systematiskt, utvecklande arbete vad gäller miljö, arbetsmiljö och kvalitet.
 • Vi tillvaratar våra medarbetares kunskaper och engagemang inom miljöområdet.
 • I allt vi företar oss verkar vi för en optimal användning av energi och resurser.
 • Vi tar hänsyn till miljön så långt det är teknisk möjligt inom ekonomiskt rimliga gränser.
 • Vi beaktar miljöpåverkan i allt vi företar oss. Miljöomtanke är en självklarhet i alla delar och på alla nivåer av vår verksamhet.
 • Vi erbjuder våra kunder, teknik och tjänster så att förutsättningar skapas för dem att optimera sin miljöpåverkan.
 • Vi överför vår egen miljömedvetenhet till våra samarbetspartners genom att ställa samma krav på dem som vi gör på oss själva.